Glädjande nyheter!

6 nov 2015 har Lund fått besked från Mark- och Miljödomstolen att denna domstol har gått på kommunstyrelsens linje och upphävt Seniorgårdens planerade bebyggelse vid Borgareparken och Svenshögskolans skolgård (dvs som skolan heter nu idag ”Fäladsskolans” skolgård).

Den delen av detajlplanen som avser LKF’s byggplaner (att riva föredetta vård- och omsorgsförvaltningens lokaler samt lokalen där öppna förskolan KULAN låg tidigare
för att bygga nya hyresrätter istället) kvarstår.

 

 

Att överklaga en detajliplan

TILL VEM ÖVERKLAGAR MAN?
– Överklagandet ska vara ställt: till Länsstyrelsen i Skåne län

OBS! Överklagan kan inte lämnas in via e-post. Den måste göras skriftligt eller man lämnar in den personligt, eftersom den måste vara signerad.

Ange vilket beslut som överklagas:
– Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Man måste ha med följande formulering:
”Jag överklagar planen i dess helhet och jag begär inhibition.”
Handlingen ska vara undertecknad och bör innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas och motivera varför man begär (talesrätt)/rätt att klaga, samt avsluta med den klagandes namn och adress.

Överklagan skall ha inkommit senast 18 juli till Lunds kommun.

VAR SKICKAR MAN IN BREVET ?
Kommunfullmäktige i Lund
Box 41
221 00 Lund

 

Se även kommunens instruktioner:

Instruktion överklagan till Detaljplan för del av Norra Fäladen 4_1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

 

 

 

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen

Efter en livlig debatt antog kommunfullmäktige i Lund detaljplanen med 35 till 29 röster
(1 frånvarande).

Flera politiker har under debatten påpekat att engagemanget bland de boende på Norra Fäladen har varit väldigt starkt. Att de önskar att man faktiskt lyssnar på protesterna och i dialog med de boende tar fram alternativa placeringar till Seniorbostäder AB’s hus.

Alliansen valde dock att hålla fast vid planen. De tycker fortfarande att både park och skolgård kommer att bli större när planen förverkligas.

Vi i nätverket ”rör inte Borgarparken” –

vilket inte är en sluten grupp – alla som känner sig drabbade och vill engagera sig för parkens framtid är mycket välkomna, det är bara att höra av sig till oss via den här sidan (någon kommentar) eller via facebooks-gruppen –

vi undersöker möjligheterna till att överklaga.

 

 

 

 

 

Mejla politikerna, du med!

Den 11 juni klockan 08.30 behandlas ”Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund” i kommunfullmäktige.

Alliansen har besvarat oppositionens återremiss väldigt kortfattat och i princip med ”nej, alternativa placeringar kan inte utredas i samband med den här detaljplanen”.

För oss som är kritiska mot detaljplanen, återstår inte mycket att göra.

Det man kan göra, det är att mejla som privatperson till politikerna i kommunfullmäktige, listan med deras mejladresser hittar man här:  Lista över ledamöter och ersättare i Lunds kommunfullmäktige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minoritetsåterremiss av planen – en delseger

   2014-05-22-03 DEMO

 

Kommunfullmäktige beslutade 22/5 att återremittera detajlplanen.

Oppositionens yrkande:
”Återremittera ärendet med följande uppdrag:
Att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att erbjuda nytt läge för Seniorgårdens hus i nytt läge utanför det aktuella detaljplaneområdet, Borgareparken och Svenshögsskolans skolgård.”

Det innebär att inget beslut i form av ”JA eller NEJ”  har tagits, utan kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet i juni eller eventuellt i augusti.  Alliansen måste då har tagit ställning till oppositionens yrkande, dvs. om det kan finnas lämpligare ställen att bygga Seniorgårdens hus på än i parken och på skolgården.

Det är dock möjligt (och sannolikt) att svaret kommer att bli kort (och negativt), dvs. att man bara säger att – ”nej, det är inte möjligt.”

I samband med mötet så arrangerade  ”Rör inte Borgarparken” en demonstrationen från Fäladstorget ner till Stortorget med tal och bullrandet framför Stadshallen samt orkestern ”Röda Kapellet” spelade musik: allt var väldigt lyckat.

2014-05-22 röda kapellet

 

Innan mötet så lämnades 1 611 st  namnunderskrifter emot att bygga Seniorgårdens höghus enligt planerna till ordförande i Kommunfullmäktige .

2014-05-22 Annika Annerby

Vi samtalade med en del politiker i pauserna och hade tryckt upp små slogans som satt utanför med texter som:

Alla vet att man inte bygger på skolgårdar!

Barnen har rätt till skolgården på Svenshögsskolan!

2014-05-22 mårten martje02

Vi tackar alla som var med!!!

Länk till artikel i Sydsvenskan 2014-23-5

 

 

Kommunfullmäktige och demonstration torsdag 22/5

På torsdag 22/5 2014 tar kommunfullmäktige beslut om den färdiga detaljplanen, dvs. man besluter om LKF och JM Bygg/ Seniorbostäder AB får lov att bygga sammanlagt 4 stycken höghus

  • i kvarteret Bullerbyn (LKF: två 8-våningshus på tomten mitt emot Folktandvården, där idag Vård- och omsorgsförvaltningen samt öppna förskolan KULAN har sina lokaler)
  • i Borgarparken (där hundrastplatsen ligger idag), ett 12/13-våningshus Seniorbostäder AB
  • på Svenshögsskolans skolgård, ett 7/8- våningshus, Seniorbostäder AB .

Vi har under en lång tid, under hela samråds- och granskningsprocessen framfört vår kritik mot de två hus som Seniorbostäder AB vill bygga. Kritiken har inte lett till väsentliga förändringar i planen, de för oss centrala punkter är kvar:

  • man vill bygga på grönytor och parkmark
  • de planerade husen ska vara mer än dubbelt så höga som resten av stadsdelen
  • att bygga ett 8-våningshus på en skolgård, där dessutom alla skolbyggnader bara är enplanshus, innebär en kraftig försämring av utemiljöns kvalité
  • elevantalet på Svenshögsskolan kommer öka rejält (upp till det tredubbla) i och med att skolan ska bli mellanstadieskola till hela Norra Fäladen – det är partierna överens om . Uteyta per elev kommer därmed sjunka till under vad som är rekommenderad yta i Lunds kommun.
  • ett hittills helt bilfritt område kommer inte längre vara det – vilket kommer drabba bl.a. Svenshögsskolans elever
  • för att kunna bygga i Borgarparken måste ca. en fjärdedel av alla 40 år gamla träd i stadsdelen fällas

 

För att än en gång synas och visa vår protest, arrangeras det en bullerdemonstration, som går av stapeln kl. 17.30 på Fäladstorget. Vi promenerar tillsammans ner till stadshallen, där kommunfullmäktiges sammanträde hålls.

För alla som kan vara på Stortorget redan kl. 16.30, så står vi där med en grupp som håller i banderoller och plakat för att säkerställa att politikerna (som anländer tidigare, delvis har möten före kommunfullmäktiges sammanträde) ser vår protest också.

Varmt välkomna – oavsett när ni kommer, om ni vill bullrar eller ej, om ni följer med från Fäladstorget eller om ni väljer att stå framför stadshallen: det är fortfarande viktigt att visa att vi är många som är emot den här detaljplanen.

 

 

 

Vad kan jag göra?

Det har startats en ännu en ny namninsamling mot byggplanerna. Ni hittar den

här.

Alla i hela Sverige får skriva på – och sprid gärna länken, tack!

Ett annat alternativ är att vända sig till politikerna som sitter i kommunfullmäktige, en lista hittar man

här.

Det gäller att visa att vi är många som vill skydda grönytor från bebyggelse – både parker och skolgårdar.

Den nya namninsamlingen feb –maj, skall användas för att påverka fler politiker inom Alliansen som sitter i Kommunfullmäktige. Ju fler som skriver på desto bättre är det.

Kommunfullmäktige ska ta beslutet om detaljplanen i maj.

Vi i nätverket “Rör inte Borgarparken” kommer att lämna in namninsamlingen strax innan Kommunfullmäktiges möte i maj 2014 som ett tillägg till de 1 400 underskrifter som vi redan har fått in.

Byggnadsnämnden består av elva personer: 5 personer vill inte att man bygger i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård (S, Mp, V och Demokratisk vänster). Även Miljönämnden och Lunds Naturskyddsförening vill att man dra tillbaka denna detaljplan. Fd Stadsarkitekten anser att man skall återremittera denna plan. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande om att det inte är lämplig markanvändning att bygga i en befintlig park som används aktivt av de boende. Man måste ha särskilda skäl. Några sådana har inte redovisats i detaljplanen. Skolans personal och föräldrarna har protesterat emot planen.

6 personer, (M, Fp och C) i byggnadsnämnden, varav endast en bor i området, vill såga ner stora lönnträd och bygga höghus i parken och på skolgården. De vägrar att lyssna på alternativa lösningar och se helheten. När det gäller skolan så skall den expandera och behöver egentligen all tomtmark.

Men majoriteten i byggnadsnämnden vill behandla detajlplanen innan man har tagit beslut om den framtida lokananvändningen för skolor och förskolor på Norr. Man måste se på en detaljplan i taget anser de.

Vi som bor på Norra Fäladen anser att det är ett mycket kortsiktigt synsätt. Vi vill värna om grönytorna, om fria ytor för barnen att röra sig på och om den bilfria miljön som vi har idag kring Borgarparken.

 

Ska man förtäta ytterligare i en stadsdel som idag har mindre grönyta per invånare än de flesta andra i Lund, så ska det göras på redan hårdgjorda ytor.

Vad händer sedan?

Granskningstiden gick ut igår, och undrar man vad som händer härnäst så kommer här en text från Lunds kommuns hemsida:

”Efter granskningstiden ska kommunen sammanställa synpunkterna i ett granskningsutlåtande som också innehåller kommunens kommentarer.

Antagande
Normalt är det byggnadsnämnden som beslutar om att anta en detaljplan.
Vid större detaljplaner godkänner byggnadsnämnden detaljplanen
och antagande sker i kommunfullmäktige.

Kommunen meddelar därefter länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt andra berörda som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts.

Laga kraft
Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft antingen när tiden för överklagande gått ut (inom fyra veckor) och ingen har överklagat och när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planärendet, eller när överklaganden avvisats i alla instanser (om planen överklagas).”

Byggnadsnämnden kommer förmodligen godkänna detaljplanen i mars, senast april.

Kommunfullmäktige ska behandla detaljplanen senast i maj.